Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem Platformy 24Groszek.pl, działającej pod adresem internetowym: www.24groszek.pl
  • Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Sprzedawcy – rozumie się przez to Delikatesy Duet Krzysztof Szustak mieszczącą się w Końskich przy ulicy Mieszka I-go 1.
  • Zamawiającym - rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
  • Platformie 24Groszek.pl – rozumie się przez to platformę internetową pod adresem internetowym www.24Groszek.pl, służącą prezentacji towarów oferowanych przez Sklep oraz składaniu i ewidencjonowaniu Zamówień.
  • Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie. W odniesieniu do alkoholu zawarcie umowy sprzedaży przy wykorzystaniu technologii składania zamówień na Platformie 24Groszek.pl jest możliwe wyłącznie w Sklepie posiadającym wymagane prawem zezwolenie i w jego zakresie.
  • Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się na Platformie 24Groszek.pl wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  • Dostawcy – należy przez to rozumieć (i) podaną na Platformie 24groaszek.pl firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą („Firma Kurierska”), lub pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów dokonujące dostawy transportem własnym Sprzedawcy („Transport Własny”). Sprzedawca zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Kosztach dostarczenia
  • Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty te są uwidocznione na Platformie 24groszek.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. Sklepie - należy przez to rozumieć sklepy działające pod marką Delikatesy Duet we współpracy z Groszek.
  • Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego w formie elektronicznej, zgodnie z niniejszym regulaminem. Zamówienie jest przypisywane do Sklepu według kodu pocztowego. Zamówienia składane i ewidencjonowane na Platformie 24Groszek.pl realizowane są ze Sklepu. Delikatesy Duet w Końskich.

II. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

 1. Korzystanie z Platformy 24groszek.pl jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  • komputer PC
  • szerokopasmowe łącze internetowe
  • przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome
  • zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows)
  • aktywne konto e-mail
  • telefon komórkowy lub tablet z dostępem do Internetu
  • system operacyjny Android i IOS
 2. Złożenie Zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznanie się z regulaminem Platformy 24groszek.pl
  1. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego na Platformie 24Groszek.pl poprzez podanie loginu i ustalonego hasła
  2. Login i hasło mają charakter poufny.
 3. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.
 4. Zamawiający składa Zamówienie na Platformie 24groszek.pl. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej link do potwierdzenia Zamówienia. W celu zawarcia umowy sprzedaży Zamawiający powinien potwierdzić Zamówienie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu. Sprzedawca może zrezygnować z procedury potwierdzania w przypadkach realizacji kolejnych Zamówień tego samego Zamawiającego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę oznaczonego numerem Zamówienia. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży w odniesieniu do Zamówień składanych za pomocą Platformy 24Groszek.pl jest Sklep Delikatesy Duet w Końskich. Adres Sklepu wskazany jest każdorazowo na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT.
 7. Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  1. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu
  2. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia
  3. złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu
 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.
 9. Dokonywanie Zamówień za pomocą Platformy 24Groszek.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród dostępnych godzin dostawy określonych na Platformie 24Groszek.pl
 10. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawy sa reazlizowane od pn-pt w goodz 12-16, w soboty od 9-13
 11. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na Platformie 24Gtoszek.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień pkt. 17. poniżej.
 13. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.
 14. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest konsumentem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 15. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
 16. Treści umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu technologii Platformy 24groszek.pl są przechowywane przez system informatyczny Platformy 24groszek.pl przez okres co najmniej 3 miesięcy od daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych przy wykorzystaniu technologii Platformy 24groszek.pl przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.
 17. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia, a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 18. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostarczenia Towaru.
 19. Zdjecia Towarów maja charkter poglądowy, mogą się różnić od rzeczywistych.

III. Zasady płatności

 1. Aktualne i dostępne formy płatności są określone na Platformie 24Groszek.pl. Z reguły dostępne formy płatności to :
  • gotówka (pobranie)- zapłata w tej formie moze nastąpić przy odbiorze Towaru ( z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce, zapłata gotówka jest niemożliwa)
  • karta kredytowa lub płatnicza u kuriera 24Groszek przy dostawie
 2. Towary sprzedawane sa na opakowania, w przypadku towarów wazonych róznice mogą wynosić +10%/-10%
 3. Koszty dostarczenia Towaru sa podawane na Platformie 24Groszek przy składaniu zamówienia.

IV. Dostawa

 1. Obszar składania zamówień przy wykorzystaniu technologii Platformy 24Groszek.pl jest określony kodem pocztowym miejsca dostawy Zamówienia. Możliwość i formę dostawy Zamówienia .Sprzedawca realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego Transportem Własnym, wyłącznie w miejscach wskazanych na Platformie 24groszek.pl.
 2. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający. Jeżeli Zamawiający jest konsumentem, postanowienia niniejszego punktu nie stosuje się w przypadku zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez konsumenta lub za które konsument nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przy dostawie Towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego Towaru.
 4. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o złozenie reklamacji poprzez wysłanie jej na adres biuro.duet@vp.pl, z podaniem numeru zamówienia, nazwy i kodu kreskowego towaru.
 5. Dostawca nie posiada przy sobie więcej niż 100 zł w celu wydania ewentualnej reszty.
 6. Dostawca ma prawo zażądać od osoby odbierającej zamówiony Towar zawierający alkohol okazania dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca ma prawo do odmowy wydania alkoholu. Dostawca nie wydaje alkoholu osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim oraz w każdym przypadku, gdy przepisy prawa nie pozwalają na wydanie alkoholu.

V. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, przed jego upływem.
 2. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, Towar należy zwrócić nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Koszty zwrotu Towaru ponosi Zamawiający.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji na towary świeże ważone.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacji na towary chłodnicze o krótkich terminach ważności po upływie.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje na:
  • towary, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, mięso i wędliny, ciasto, sery ważone, wyroby garmazeryjbe niepakowane, ryby wędzone i przetwory z ryb niepoakowane). Produkty o których mowa w pkt a mogą być reklamowane lub zwrócone jedynie kiedy mają wady jakościowe. Ten fakt należy niezłocznie po dostawie zgłosić na adres biuro.duet@vp.pl
 8. Zwrot lub wymiana towarów zawsze odbywa się w siedzibie sprzedawcy na ul.Mieszka I-go 1, kurirer 24groszek.pl nie ma obowiązku przyjmować, rozpatrywać reklamacji. Dostarczenie towaru reklamowanegodo siedziby jest po sronie Kupujacego

VI. Reklamacja Towaru

 1. Reklamacje można składać na dres biuro.duet@vp.pl lub w osobiscie Sklepie 24groszek.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.
 3. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.
 4. Towary, które z uwagi na ich charakter (np. produkty mrożone) nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (np. świeże warzywa, mięso i wędiny). Produkty o których mowa mogą być reklamowane lub zwrócone jedynie jezeli maja wady jakościowe lub są zepsute. Dołożymy wszelkich starań na co dzień, aby satysfakcja z zakupów na 24groszek.pl była na wysokim poziomie. Postaramy się wszelkie spory rozwiązywać tak, aby Kupujacy chetnie robił zakupy na 24groszek.pl

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie 24groszek.pl wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.
 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

VIII. Obsługa plików Cookies

 1. Korzystający z Platformy 24groszek.pl wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli korzystający ze strony nie wyraża zgody na korzystanie z plików Cookies, może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą ogłoszone na platformie 24Groszek.pl i wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Uzytkownik powinien powstrzymac się do korzystania z Platformy 24Groszek.pl
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26 kwietnia 2020 roku.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego www.24groszek.pl

Popularne produkty

sklep@24groszek.pl Poniedziałek - Sobota 6:30-20:30